algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Goede afspraken maken goede vrienden!

Onze algemene voorwaarden

Hier zal je onze algemene voorwaarden vinden, inclusief de betalingsvoorwaarden, de wijze van werken voor het boeken en volgen van vaaropleidigen en de organisatie van onze charters.

Wij hebben getracht om ze zo transparant mogelijk te maken.

Heb je desondanks nog een vraag betreffende de organisatie van onze dienstverlening, stel je vraag via ons Contact formulier.

Wij verduidelijken met plezier onze werking.

Algemene voorwaarden betreffende onze facturatie

Onze facturen worden elektronisch verstuurd en zijn betaalbaar binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de datum van verzending - tevens factuurdatum - ervan.

Op verzoek van de klant versturen wij de facturen eveneens per post.

 

Elke niet betaalde factuur brengt van rechtswege en zonder aanmaning een conventionele moratoire intrest mee die maximum gelijk is aan de interestvoet zoals bepaald in art 5 van de Wet betalingsachterstand, vermeerderd met 3 % en dit vanaf vervaldag.

Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 7 kalenderdagen na eerste aanmaning, hetzij elektronisch of schriftelijk, zal het verschuldigde bedrag bovendien verhoogd worden met 10 % van het factuurbedrag.

Deze verhoging geldt als schadevergoeding voor alle andere onkosten dan renteverlies en eigenlijke gerechtskosten.

 

Elke factuur kan naar inhoud slechts bij aangetekend schrijven worden geprotesteerd binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum.

Na afloop van de termijn, wordt de factuur geacht te zijn aanvaard door de klant en is geen verder protest meer mogelijk.

 

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

Enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de Verlivané Projects BVBA gevestigd is, zijn bevoegd voor de geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst.

 

"CruiseTops-vaaropleiding&charter" is de commerciële benaming van Verlivané Projects BVBA, met maatschappelijke zetel Herman Teirlinckstraat 2 te 1982 Weerde - B.

 

Alle geafficheerde prijzen, vermeld op onze website of offerte, zijn steeds richtinggevend maar vrijblijvend.

Bijzondere voorwaarden  met betrekking tot het boeken van een arrangement/charter

Bij boeking ontvangt de klant een reservatiefactuur en gedetailleerde offerte.

Bij akkoord wordt een voorschot van 40 % gevorderd ter bevestiging van de boeking.

 

Het saldo dient minstens 14 kalenderdagen voor de aanvang van het betreffende arrangement en voor 100% te worden

voldaan door overschrijving op de bankrekening van Verlivané Projects BVBA - BE21 3631 3826 0103.

Bij boeking binnen de 14 dagen voor geplande datum, dient de factuur voor 100% te worden voldaan.

Bij niet betaling conform de voorwaarden behoudt Verlivané Projects BVBA zich het recht om het evenement af te lasten.

 

Indien een arrangement niet kan plaats vinden omwille van overmacht, risicovolle weersomstandigheden of omstandigheden waarbij de veiligheid van de klant niet kan worden gewaarborgd, wordt er in onderling overleg met de cliënt een alternatieve datum of alternatief arrangement besproken zonder meerprijs.

De klant kan geen recht op schadevergoeding inroepen.

 

De factuur vermeldt steeds de all-in prijs voor het volledige arrangement, inclusief de in detail besproken catering, bediening aan boord, crew van 2 personen, haventaksen, brandstof en BTW.

Gangbaar BTW - tarief voor charter/bootverhuur is 6 %.

 

Indien er aan boord nog extra wordt geconsumeerd, dient dit contant afgerekend te worden.

De klant ontvangt na afloop van het evenement dan een totaalfactuur, vermeldende de

reeds voldane factuur als “voorschot” en de afrekening van het verbruik.

 

Annulering van een evenement door de klant dient schriftelijk te gebeuren en minstens 14 dagen voor de aanvang van een evenement.

Er wordt een administratieve kost van 5 % weerhouden op de totale kostprijs van het arrangement.

Bij annuleren binnen de 14 dagen, heeft Verlivané Projects BVBA het recht om 40 % van de

betaalde som in te houden voor gemaakte onkosten.

 

De charter wordt geacht te zijn aangevat op het afgesproken uur volgens overeenkomst.

Laattijdig inschepen geeft geen recht op extra chartertijd.

De gereserveerde tijd eindigt op het moment dat de gasten van boord gaan.

Ieder extra begonnen uur, waarvan de prijs wordt vermeld in offerte, dient bij aanvang te worden afgerekekend.

Bijzondere voorwaarden met betrekking tot het boeken van een vaaropleiding

Elke overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod dat "CruiseTops - vaaropleiding&charter" aan de cursist doet betreffende een theoretische of praktische opleiding.

Na reservatie ontvangt de cursist een elektronische bevestiging van de gemaakte reservatie  met detailvermelding van datum en locatie van de lessen, inclusief de betaaluitnodiging.

De reservatie wordt geacht definitief te zijn, zowel naar datum als locatie en de cursist verklaart zich akkoord met het aangeboden lessenpakket en bevestigt hierover goed geïnformeerd te zijn.

 

De betaling van het cursusgeld  moet voor 100 % voldaan zijn op het ogenblik van de aanvang van de geboekte cursus door overschrijving op het rekeningnummer van Verlivané Projects BVBA BE21 3631 3826 0103.

De cursist is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. 

"CruiseTops - vaaropleiding&charter" is gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum.

Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag.

Kortingen op boeking die werden toegestaan bij reservatie, vervallen indien de betaaldatum is verstreken.

 

Na ontvangst van de betaling ontvangt de cursist een elektronische bevestiging.

Een factuur word op aanvraag aangemaakt.

De boeking wordt dan geacht definitief te zijn en de ondervermelde annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing.

Niet op tijd betalen van het cursusgeld, kan aanleiding geven tot de weigering om de cursist aan de betreffende cursus te laten deelnemen.

 

De cursist neemt aan de geboekte cursus, hetzij theorie of praktijk, deel op eigen risico.

 

Annulering/omboeking van een opleiding

 

Indien de cursist de overeenkomst wil annuleren of omboeken, dient hij "CruiseTops - vaaropleiding&charter" daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch in kennis te stellen.  

Een kosteloze annulering en omboeking is enkel mogelijk mits een geldig doktersattest.

In voorkomend geval heeft de cursist het recht om aan te sluiten bij een volgende cursus van hetzelfde type.

Elke andere annulering is slechts mogelijk mits deze wordt gemeld 14 kalenderdagen voor aanvang van de cursus.

Omboeking is dan mogelijk, mits een administratieve kost van € 25,00 per dossier.

Bij no show blijft het integrale cursusgeld verschuldigd en is omboeking niet meer mogelijk.

 

In alle gevallen van volledige annulering zonder omboeking, blijft 20% van het cursusgeld verschuldigd met een minimum van

€ 50,00 per dossier.

Terugbetalingen geschieden op het einde van de maand waarin ze betaalbaar zijn geworden.

 

Elke overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod dat "CruiseTops - vaaropleiding&charter" aan de cursist doet betreffende een theoretische of praktische opleiding.

 

De garantie van "CruiseTops-vaaropleiding&charter"

 

Het cursusaanbod theorie en praktijk wordt gegeven op educatief hoogstaand niveau door een instructeur die voldoende gekwalificeerd is en o.a. door voortdurende bijscholing ruim kennis heeft van de geldende reglementering en voorschriften met betrekking tot de cursus.

De vloot van "CruiseTops - vaaropleiding&charter" voldoet aan alle wettelijke veiligheidsvoorschriften, is technisch volledig in orde en voorzien van deugdelijke veiligheidsuitrusting.

 

"CruiseTops - vaaropleiding&charter " verbindt er zich toe om het cursusaanbod voldoende duidelijk te afficheren, de lessen te geven zoals voorgesteld in het aanbod en alle items tijdens de praktijkcursus te laten aan bod komen die vereist zijn om het attest uit te reiken.

Voor de theoretische cursus zijn 4 deelnemers vereist, voor de praktijkcursus drie deelnemers.

"CruiseTops - vaaropleiding&charter" behoudt zich het recht om een cursus te annuleren of te verzetten naar ander tijdstip of locatie ingevolge:

- onvoldoende aantal deelnemers

- elke  nautische en/of meteorologische oorzaken waarbij de veiligheid van de deelnemers niet gegarandeerd is: zeer slechte weersomstandigheden, onveiligheden op de waterweg, motorpech,..  

- overmacht van allerlei aard

De cursist heeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding.

In samenspraak met de cursist wordt steeds naar een passend alternatief gezocht onder de vorm van andere locatie/nieuwe datum met minstens twee keuzemogelijkheden.

Contacteer ons:

 

Cruisetops - vaaropleiding & charter

VERLIVANE PROJECTS BVBA

Herman Teirlinckstraat 2

1982 Weerde

Email:

info@vaaropleidingencharter.be

Tel:

+32 (0) 477/822.999.

Wanneer kan je boeken:

 

Theorie:

GANS HET JAAR - weekend en avondopleiding

 

Praktijk:

VAN MAART TOT NOVEMBER

 

Charter:

VAN APRIL TOT NOVEMBER

©2018 CruiseTops All Rights Reserved.

Word fan!

 

instagram: www.instagram.com/cruisetopsbvba

 

Facebook: www.facebook.com/cruisetops